Huurvoorwaarden

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de huur­over­eenkomst, die tussen huurder en verhuurder is gesloten.

2.     Huurder dient minimaal 4 weken vooraf aan de afgesproken datum alle technische en organisatorische zaken met de koster/beheerder door te spreken.

3.     De Janskerk en/of bijruimten zijn te huur van maandag tot en met zaterdag. Op zon- en christelijke feestdagen zijn de ruimten alleen bestemd voor kerkdiensten en andere kerkelijke en religieuze activitei­ten en voor concer­ten.

4.     Aan de verhuur zijn de volgende beperkende voorwaarden gesteld:

        .     er mag geen politieke propaganda plaatsvinden;

        .     versterkte  live muziek en versterkte live acts zijn niet toegestaan, akoestische muziek is in beperkte mate toegestaan.

        .     er mogen geen activiteiten worden gehouden die in strijd zijn met binnen het christelijk geloof algemeen erkende normen en inzichten.

5.     Na 00.00 uur en voor 08.00 wordt een toeslag op de huurprijs berekend van 110,00 per uur.

6.     Bij het annuleren van de huurovereenkomst één maand of meer vóór de vastgestel­de huurdatum, is een vergoeding verschuldigd van 10 % van de huursom. Bij annulering 14 dagen of meer, doch korter dan 1 maand vóór de verhuur­datum is 50 % van de huursom verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen vóór de verhuurdatum is de volledige huursom verschuldigd.Dit is ook het geval indien zonder te annuleren de huurder geen gebruik van de gehuurde ruimten maakt.

        Deze annuleringsvoorwaarden gelden tevens voor de Catering verzorging van de Janskerk, en de ingehuurde materialen zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen.

7.     Binnen 14 dagen na factuurdatum dient 10 % van de ver­schul­digde huursom te worden  voldaan. Uiterlijk 14 dagen voor de verhuurdatum dient de huursom in zijn geheel te zijn voldaan. Bij niet nakomen van deze voorwaar­de be­houdt de verhuur­der zich het recht voor het gehuurde niet ter beschikking te stellen.

8.     Indien men gebruikt maakt van een door de huurder ingehuurde  externe cateraar anders dan de eigen catering van de Janskerk Utrecht, is daar een extra cateringvergoeding voor verschuldigd. Dit kan alleen na overleg met de beheerders van de Janskerk

De huurder is verantwoordelijk voor de instructie aan de externe cateraar wat betreft het gebruiken van de ruimtes,  eindschoonmaak en herinrichting van de Janskerk Utrecht.

Afval en meegebrachte artikelen en materialen dienen na het evenement verwijderd te worden door de externe cateraar.

De gehuurde ruimten dienen weer opgeleverd te worden in de staat zoals waarin zij werden verhuurd.

Tevens is het mogelijk om de schoonmaakwerkzaamheden en herinrichting van de Janskerk Utrecht door ingehuurd personeel via de Janskerk Utrecht uit te laten voeren .

De kosten bedragen voor nachtschoonmaak  € 680,00

De kosten bedragen voor dagschoonmaak     € 340,00

9.     De gehuurde ruimten dienen achter gelaten te worden in de staat waarin zij werden gehuurd. Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd. Als dit naar het oordeel van de koster/beheerder onvoldoende is gebeurd en een extra schoonmaakbeurt nodig is, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

10.      Onderverhuring is niet toegestaan.

11.      Technische apparatuur (eigendom van de verhuurder) mag alleen door de koster/be­heerder (of met diens toestemming door een aangewezen derde) worden bediend.

12.    Verhuurder beschikt niet over een parkeerontheffing. Toestemming om te mogen parkeren bij de kerk dient door de huurder zelf aangevraagd te worden. Laden en Lossen voor de deur in overleg met beheerders.

13.    Het is huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdruk­kelijke toestem­ming van de koster/be­heerder.

14.    Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd.

15.    Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg en met goedkeuring van de verhuurder te geschieden.

16.    De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de voorschriften van de Utrechtse Brandweer.

17.    Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan de gehuurde ruimten, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

18.    Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. De inventaris mag niet zonder overleg met de koster/beheerder verplaatst worden en dient na afloop in de oorspronkelijke opstelling teruggeplaatst te worden.

19.    Huurder is verplicht - tenzij anders overeengekomen - na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijde­ren. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of bescha­diging

        van deze goederen.

20.    Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en/of elektriciteit dienen - na overleg met verhuurder - te worden aangebracht en verwijderd door een erkende installa­teur. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder.

21.    Huurder is verplicht uiterlijk 4 weken voor de huurdatum een programma en een opgave van de aard van alle in de gehuurde ruimte te ontwikkelen activiteiten inclusief eventuele radio-, televisie-, geluidsopname ter beoorde­ling aan verhuurder te zenden. Dit programma moet met verhuurder worden doorgesproken en worden goedgekeurd.

22.   De verkoop van entreebewijzen, programma’s en de organisatie hiervan geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, tenzij anders is overeengekomen.

23.    Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

24.    Verhuurder is niet aansprakelijk voor van buitenaf komende geluidshin­der (zoals bijv. demonstraties, verkeerslawaai e.d.).

25.    Bij de huurprijs van de Janskerk is het gebruik van het orgel en de vleugel niet inbe­grepen. Het orgel dient apart te worden (bij)gehuurd. Bij gebruik van het orgel speelt in principe de vaste organist. Het honorarium van de organist is niet in de huurprijs van het orgel inbegrepen. Een eventue­le eigen organist dient over bevoegdheidsverklaring I te beschik­ken; in alle gevallen is de toestemming van de vaste organist nodig.

26     Enkele in de kerk opgestelde instrumenten zijn geen eigendom van ver­huur­der. Slechts wanneer dit met de eigenaar is overeengekomen, kan van deze instrumen­ten gebruik worden gemaakt. De koster/beheerder kan u daarover informeren.

27.    Wanneer een bepaald soort gebruik naar het oordeel van verhuurder een schade c.q. schoonmaakkosten geeft, kan verhuurder aan huurder een borgsom vragen. Deze borgsom dient tegelijkertijd met de huursom te worden betaald. Zodra na verhuurdatum bekend is of en zo ja welke kosten moeten worden gemaakt, wordt u daarvan in kennis gesteld. De borgsom wordt met de gemaakte kosten verrekend.